Stanovy Aliance kulatého stolu, z.s.

I. Úvodní ustanovení

– Zapsaný spolek AKS – Aliance Kulatého Stolu (dále jen spolek) je dobrovolným, nevládním a neziskovým spolkem vzniklým podle zákona č. 89/2012 Sb.., o sdružování občanů, v platném znění.

– Spolek je právnickou osobou podle českého práva. Územní působnost spolku není omezena.

II. Název spolku

– Název spolku je: AKS – Aliance Kulatého Stolu.

III. Sídlo spolku

– Sídlem spolku je: Slabčice 34, okres Písek, 398 47. E-mail: info@aliance-ks.cz.

IV. Základní cíle spolku:

– Cílem činnosti spolku je realizace sdružovacího práva občanů k organizování a výkonu jejich zájmové činnosti v oblasti sportu, kultury a souvisejících aktivit, zejména organizování společenských, sportovních a kulturních akcí směřujících ke společenskému vyžití členů spolku.

– Dále komunikační centrum pro občany.

V. Členství ve spolku

– Členem spolku může být každá fyzická osoba i právnická osoba, která souhlasí se stanovami a cíli spolku a je ochotna podílet se na činnosti spolku.

– Členem spolku se stává uchazeč, o jehož přijetí do spolku rozhodne předseda spolku (dále jen předseda).

– Hlavními podklady pro rozhodnutí předsedy o přijetí uchazeče za člena spolku jsou:

  • projevený dlouhodobý viditelný zájem o činnost spolku,
  • písemná žádost uchazeče o přijetí za člena spolku obsahující závazek uchazeče dodržovat stanovy spolku,
  • písemný souhlas uchazeče se zpracováním a uchováním osobních údajů a předávání osobních dat v rámci volného pohybu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů.

Člen spolku má právo:

– zúčastnit se valné hromady spolku (dále jen valná hromada),

– každý člen – fyzická osoba má jeden hlas, počet hlasů člena – právnické osoby určuje valná hromada, za právnickou osobu hlasuje statutární zástupce nebo písemně zvolený zástupce, fyzická osoba hlasuje osobně nebo prostřednictvím písemně zvoleného zástupce,

– být volen do orgánů spolku, vyjadřovat se k činnosti spolku a jeho orgánů, podávat návrhy a klást otázky,

– být informován o veškeré činnosti spolku, podílet se na ní a využívat všech výhod plynoucích z členství ve spolku, členové spolku jsou oprávněni podávat návrhy a podílet se na veškerých rozhodnutích souvisejících s řešením záležitostí spolku a zajišťovat a kontrolovat hospodaření spolku,

– vyžadovat si zápisy z valných hromad včetně příloh k nahlédnutí.

Člen spolku má povinnost:

– dodržovat stanovy spolku,
– respektovat usnesení a pokyny orgánů spolku,
– dodržovat všechny vnitřní dohody spolku a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku,
– podílet se na činnosti spolku, zejména na zajišťování cílů spolku a dbát dobrého jména spolku.

– Spolek je oprávněn vůči svému členovi uplatnit níže uvedené sankce, pokud jeho činnost bude v rozporu se stanovami a zájmy spolku:

  • napomenutí člena spolku,
  • vyloučení ze spolku.

Členství ve spolku zaniká:

– doručením písemného oznámení o vystoupení člena ze spolku předsedovi spolku,
– rozhodnutím předsedy o vyloučení člena.

VI. Organizační struktura a orgány spolku

– Orgány spolku jsou valná hromada členů spolku a předseda.

Valná hromada členů spolku:
– je nejvyšším orgánem spolku a tvoří ji všichni členové spolku,
– valnou hromadu svolává nejméně jednou za dva roky předseda,
– valná hromada se sejde také, požádá-li o to písemně nejméně jedna třetina členů spolku, a to nejpozději do třiceti dnů od požádání,
– rozhodnutí valné hromady se přijímají hlasováním,
– rozhodnutí je přijato, pokud je pro návrh nadpoloviční většina všech přítomných hlasů,
– program jednání musí být součástí pozvánky na jednání valné hromady,
– jednání valné hromady řídí předseda,
– pozvánku na jednání valné hromady zasílá předseda emailem všem členům spolku,
– zápis z jednání valné hromady podepisuje předseda a dva ověřovatelé,
na požádání je zápis z valné hromady přístupný všem členům spolku.

Valná hromada má následující pravomoci:
– volí a odvolává předsedu a místopředsedu,
– doplňuje a mění stanovy spolku,
– schvaluje koncepci hospodaření spolku,
– rozhoduje o sloučení s jiným spolkem,
– valná hromada si může rozhodnutím nadpoloviční většiny všech přítomných hlasů vyhradit právo rozhodovat o věcech, o kterých jinak rozhodují jiné orgány spolku.

Předseda je výkonným a řídícím orgánem spolku:
– předseda je volen s funkčním obdobím na dobu 4 let.

Předseda má následující pravomoci:
a) předseda rozhoduje o všech záležitostech spolku, pokud nejsou v kompetenci valné hromady,
b) předseda zastupuje spolek navenek,
c) předseda má právo pověřit člena spolku plnou mocí k jednání jménem spolku v dílčích záležitostech, rozsah musí být určen zápisem
d) předseda zodpovídá za hospodaření spolku,
e) předseda stanovuje výši dobrovolných členských příspěvků a termín jejich platby,
f) předseda rozhoduje o běžných hospodářských a organizačních záležitostech,
dojde-li při hlasování k rovnosti hlasů, má předseda dva hlasy.

Místopředseda:
– místopředseda je zástupcem předsedy a řídí činnost spolku za jeho nepřítomnosti, nebo v případě skončení funkce předsedy, dokud není zvolen nový předseda.